Thứ Ba,
09/03/2021
Sáng Hội nghị đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP cấp tỉnh (7h30). Khách sạn DREAM Đ/c Khu Xe đ/c Hưng Phòng NN&PTNT
Thứ Ba,
09/03/2021
Sáng Họp rà soát nghị quyết với Ban KTNS - HDDND tỉnh. Phòng 3.3 - HĐND tỉnh Đ/c Khu Xe đ/c Hưng Ban QLDA XDCT
Thứ Ba,
09/03/2021
Chiều Họp Ban thường vụ Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy Đ/c Dực, đ/c Khu, đ/c Huy
Thứ Ba,
09/03/2021
Chiều Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh. Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực Trung tâm Y tế
Thứ 2,
08/03/2021
Sáng Lễ Kỷ niệm ngày 8/3. Hội trường tầng 6 Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo VP Công đoàn CQ
Thứ 2,
08/03/2021
Sáng Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (8h45). Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo HĐND, UBND Lãnh đạo VP
Thứ 2,
08/03/2021
Sáng UBND huyện tổ chức hội nghị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (9h30) Phòng họp tầng 4 UBND huyện Đ/c Dực, Lãnh đạo UBND Đ/c Quảng
Thứ 2,
08/03/2021
Chiều Họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh nghe Cục thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới (14h) Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực Phòng TCKH
Thứ 3,
09/03/2021
Sáng Hội nghị đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP cấp tỉnh (7h30). Khách sạn DREAM Đ/c Khu Xe đ/c Hưng Phòng NN&PTNT
Thứ 3,
09/03/2021
Sáng Họp rà soát nghị quyết với Ban KTNS - HDDND tỉnh. Phòng 3.3 - HĐND tỉnh Đ/c Khu Xe đ/c Hưng Ban QLDA XDCT
Thứ 3,
09/03/2021
Chiều Họp Ban thường vụ Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy Đ/c Dực, đ/c Khu, đ/c Huy
Thứ 3,
09/03/2021
Chiều Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh. Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực Trung tâm Y tế
Thứ 4,
10/03/2021
Sáng Tiếp công dân theo lịch. Trụ sở TCD Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nam Ban TCD
Thứ 4,
10/03/2021
Chiều Sở Nội vụ họp việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (14h) Sở Nội vụ Đ/c Dực Phòng Nội vụ
Thứ 4,
10/03/2021
Chiều Họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo để giải quyết đề nghị của Tập đoàn FLC (14h). Phòng 2.4 - UBND tỉnh Đ/c Dực
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - SĐT: (0227)3821.236
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn