Thứ Tư,
19/12/2018
Sáng - Dự Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu về phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh - Hà Nội - Đ/c Châu - VP, P.NV6
Thứ Tư,
19/12/2018
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - 08h00: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng họp tầng 2 - Đ/c Bách - VP
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - 08h00: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV 1 - Đ/c Dương - P.NV1
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - 08h00: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV 6 - Đ/c Châu - P.NV6
Thứ 2,
17/12/2018
Sáng - 08h00: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV 5 - Đ/c Dũng - P.NV5
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - 13h30: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV2 - Đ/c Dương - P.NV2
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - 13h30: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV 4 - Đ/c Châu - P.NV4
Thứ 2,
17/12/2018
Chiều - 13h30: Họp đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, xét đề nghị khen thưởng năm 2018 - Phòng NV 3 - Đ/c Dũng - P.NV3
Thứ 3,
18/12/2018
Sáng - 07h30: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW và Nghị quyết 33, 35 của Bộ Chính trị - Đại học Y Dược Thái Bình - Các đ/c Đảng viên, công chức
Thứ 3,
18/12/2018
Chiều - 13h30: Họp Hội đồng khoa học - Sở KHCN - Đ/c Dương - VP
Thứ 4,
19/12/2018
Sáng - Dự Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu về phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh - Hà Nội - Đ/c Châu - VP, P.NV6
Thứ 4,
19/12/2018
Chiều - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - 07h30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Tỉnh ủy - Đ/c Bách - VP
Thứ 5,
20/12/2018
Sáng - 07h30: Công bố quyết định xác minh đơn - Huyện Kiến Xương - Đ/c Dũng - VP, P.NV2
Thứ 5,
20/12/2018
Chiều - 13h30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Tỉnh ủy - Đ/c Bách - VP
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - Chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - BCH QS tỉnh - Đ/c Châu - VP
Thứ 6,
21/12/2018
Sáng - 07h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan; Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết cơ quan, tổng kết ngành - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - Hội đồng thi đua khen thưởng
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều - 13h30: Nghe báo cáo kết quả thanh tra huyện Tiền Hải, báo cáo tiến độ thanh tra Cty Môi trường đô thị - Phòng họp tầng 2 - Tập thể Lãnh đạo - VP, P.NV2, P.NV6
Thứ 6,
21/12/2018
Chiều - Dự kiến đối thoại giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Doanh và ông Ngô Sĩ Lộ - Ban Tiếp công dân tỉnh - Đ/c Dũng - VP, P.NV2
/Images/BangDienTu/Footer/TTT.jpg