THÔNG BÁO

*.Thông báo số 35-TB/BTCTU ngày 20/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sỹ tại TQ và tham gia khoá đào tạo trung hạn tại pháp

Nội dung chi tiết xem tại đây