THÔNG BÁO

 

*.Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây

 *. Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 01/10/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018.
 
               Nội dung chi tiết văn bản  Xem tại đây
 
 

     *. Hướng dẫn triển khai thí điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

       Thực hiện Công văn số 3271/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Bình đến cấp xã;

      Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tài liệu để các cơ quan/đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

- Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thí điểm (cấp tỉnh)  Xem tại đây

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cổng dịch vụ công trực tuyến Xem tại đây 

Điện thoại hỗ trợ: 02273.3732047 hoặc 0967963274