THÔNG BÁO

* Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại đây
 
*. Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về tổ chức kỳ thi viết về kiến thức xây dựng đảng và quản lý nhà nước năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây

*.Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
 
Nội dung chi tiết xem tại đây